-
 
Hva er Bach Blomstermedisin?
 
 
 
Bachs Blomsteressenser
 
 
Blomstermedisin hevdes å tilføre pasienten blomstens «energetiske kvaliteter», som skal aktivere pasientens selvhelbredende krefter. I likhet med homøopatiske midler er de kjemiske substansene ikke til stede i målbare doser. Virkemåten er således analog med homøopatiske legemidler. Blomstermedisin benyttes først og fremst mot emosjonelle symptomer.
 
 
Edward Bach
Historikk

Blomsteressenser har vært kjent og brukt i en rekke kulturer langt tilbake i tid. De første kjente beskrivelser kommer fra Paracelsus (1493-1541). Han samlet dugg fra blomster til behandling av pasientenes følelsesmessige ubalanser. De fleste kunnskapene om blomsteressenser gikk senere gradvis tapt.

De mest kjente blomstermedisinene som brukes i dag er utviklet av den engelske legen doktor Edward Bach (1886-1936), men enkelte terapeuter benytter også andre blomsteressenser, blant annet «Australian Bush Flower Essences».


Bachs blomstermedisiner

Edward Bach bestemte seg tidlig for å bli lege og fullførte i 1912 sitt legestudium. På denne tiden krevde infeksjonssykdommene mange menneskeliv, og barnedødeligheten var høy i England. Det var få medikamenter som kunne hjelpe på disse lidelsene. Bach satte i gang med forskning og klassifisering av bakterier. Han ble mer og mer overbevist om at pasienter måtte behandles individuelt ut fra temperament og personlighet.

Bach flyttet til Wales etter å ha arbeidet en periode ved London Homeopathic Hospital. Det sies at hans følsomhet ble forsterket i disse landlige omgivelse, og at han etter hvert ble i stand til å føle de forskjellige planters egenskaper og kraft, samt hvilke mentale og følelsesmessige konflikter de kunne hjelpe for. I løpet av åtte år hadde han samlet 38 forskjellige remedier. Bach utviklet etter hvert også en trettiniende remedie som er sammensatt av fem forskjellige blomsteressenser. Denne blir brukt til behandling av emosjonelt sjokk eller ved andre sterkt ubehagelige situasjoner.
 
Et grunnleggende konsept bak såvel blomstermedisin som en rekke andre holistiske terapier er at kroppen preges av våre tanker. Bach forsket på menneskesinnets forskjellige ubalanser og delte dem inn etter tolv ulike psykiske tilstander:

1.       Frykt
2.       Panikk
3.       Bekymringer
4.       Ubesluttsomhet
5.       Likegyldighet eller kjedsommelighet
6.       Tvil og motløshet
7.       Overbekymring på andres vegne
8.       Ettergivenhet
9.       Manglende selvtillit
10.    Utolmodighet
11.   
12.    Stolthet og reserverthet

Poenget til doktor Bach var å påvirke pasientenes mentale holdning. Han mente at fysisk sykdom var en slags «konsolidering av mental holdning». Pasienten selv er den viktigste faktor i denne spesielle helbredelsesformen. Den mentale prosessen påvirkes både gjennom inntak av en individuelt tilpasset blanding av blomstermedisin, men også gjennom kunnskap om hva de utvalgte står for og hva de skal prøve å gi av positiv selvinnsikt og selvutvikling.

Den rette essens velges ved utspørring eller andre testmetoder. I følge utøverne settes utspørringen emosjonelle symptom i relasjon til fysiske og psykososiale faktorer, og medvirker således til en bevisstgjøringsprosess.

Hva terapien brukes for

Blomstermedisin blir i dag brukt av stadig flere terapeuter, enten som supplerende terapi eller som enkeltstående behandlingsform. Midlene gis som engangsbehandling eller tas over én til flere måneder, avhengig av hvor dypt problemene sitter. Når man starter opp med behandling, kan enkelte i begynnelsen oppleve en forverring - på samme måte som med homøopatisk medisin.
 
De 39 forskjellige essenser:

1.       Agrimony –   Åkermåne

 
Agrimony - Åkermåne
 
Smiler ut og gråter inne i seg selv
 
Bruk
For mennesker som skjuler sine problemer og sitt indre bak en munter maske, som skjuler at de er ulykkelige og føler seg mindreverdige. De liker ikke å belemre andre, er redde som av og til skjules med alkohol eller andre rusmidler for krangel og streber etter fred for enhver pris. Dette kan føre til en indre angst som av og til skjules med alkohol eller andre rusmidler
 
Nøkkelbegrep
Når man godtar seg selv og gir uttykk for det, opplever man ekte fred og glede. Agrimony hjelper oss å elske oss selv som vi er, og gjør dem som har behov for Agrimony i stand til å bruke sin humor og tapperhet til å uttrykke snarere enn å undertrykke seg selv
 
Prinsipp:
·        Indre fred, harmonisering
·        Konfrontasjonsevne
·        Glede
·        Naturlighet
·        Ærlighet
·        Stillhet
 
Problem:
·        Fortrengning; indre pine og bekymring bak en jovial     maske
·        Undertrykker vanskelige følelser
·        Fredsmeglerne, som ikke tåler konflikter
·        Forpint
 
Agrimony som blomsteressens formidler naturlighet, spontanitet, åpenhet og tilpasningsevne. Agrimony formidler godhet, velvære, en naturlig snillhet, varme og humor som gjør at andre nyter deres nærvær og umiddelbart føler seg vel i deres selskap. De gir andre en følelse av å være godtatt slik de er, uten betingelser. Ingen andre typer kan i samme grad formidle avspenning. Konfliktsituasjoner blir løst med et avvæpnende smil eller en replikk som gjør at andre glemmer hva problemet egentlig var. De er en naturlig fredsmegler i enhver situasjon, med en egen evne til å sette problemer i deres rette perspektiv. Når de selv har problemer, er de ofte mer opptatt av andres velvære enn sitt eget: Agrimony har en oppriktig interesse for sine medmennesker og søker instinktivt å lindre disharmoni i omverdenen. Derfor blir Agrimony oppfattet som utadvendte, mens de i realiteten er innadvendte: De sanser det som er utenfor dem først, som atmosfæren i et rom, som andres tanker og følelser, og ”plukker opp” det som er rundt dem, før de selv uttrykker seg.
 
Symptomer og sykdomstendenser
 
·        Nervøsitet, rastløshet
·        Søker spenning og aktiviteter for å avlede indre uro
·        Selvmordstanker, indre angst
·        Vansker med å vise og utrykke følelser
·        Må behage andre for å bli akseptert, søker kjærlighet ved å behage
·        Ønsker ikke å være alene
·        Tolererer ikke misstemning
·        Blir lett tappet eller sugd for energi av andre
·        Rusmisbruk, inkludert mat, sex, overforbruk av ”TV-såper”
·        Klager ikke, er optimistisk, humoristisk
·        Problemvegring, avleder forsøk på å snakke om det som er vanskelig
·        Kan være rastløs om natten, skjærer ofte tenner
 
Agrimony er et av de mest sentrale og universelle Bachmidlene. Nesten alle vil derfor  ”sneie innom” midlets tendenser fra tid til annen. Den uutalte spaltingen mellom det indre og det ytre hos denne typen vil skape et indre trykk som dels kan gi seg utrykk i psykiske symptomer som nervøsitet, angst, uro, søvnløshet, bulimi og andre spiseforstyrrelser.
Selv om de fleste av denne typen har nette kropper, vil mange av dem trøstespise og ese ut i en unaturlig overvekt med årene. Dels vil det utvikle seg kroniske smertetilstander som fibromyalgi eller krampelignende tilstander som irritabel tykktarm eller magesår. Angina pectoris og leggkramper kan forekomme, det samme gjelder følgetilstander av misbruk av rusmidler, så som leversykdommer. Hos enkelte vil det indre stresset angripe nervesystemet og kunne gi utbrudd av kroniske nervesykdommer som Parkinson sykdom eller multippel aklerose
 
Psykiatrisk sykdomstendens
 
Misbruk av rusmidler


2.       Aspen – Osp
 
 
Aspen - Osp
 
Uforklarlig angst – Aspen gir oss mot til å møte det ukjente
 
Bruk
Mot engstelse og angst for det ukjente. Dr. Bach skrev; ”Mot en vag, ukjent angst som det verken fins forklaring eller begrunnelse for”. Redselen kan være så dyptgripende at vedkommende er for redd til å gi uttykk for den eller ikke forstår at det er                       bare føler seg helt fortapt.
 
Nøkkelbegrep
Mot til å se det ukjente i øynene. Aspen hjelper oss til å møte alt vi er redd for med åpne øyne, mot og selvtillit3.       Beech – Bøk

  
Beech - Bøk
 
Kritisk, misfornøyd og arrogant. Snobb
 
Bruk
For overkritiske og intolerante mennesker. Dr. Bach skrev; ”For dem som trenger å se skjønnheten i alt som omgir dem”. De føler kanskje at de ikke får noen støtte og ikke blir satt pris på.
 
Nøkkelbegrep
Medfølelse og toleranse. Beech fyller hjertet med medfølelse og åpner øynene, så man kan se skjønnhet uten å dømme. Skjønnhet er ingen statisk, perfekt tilstand, men en hyllest av det enestående. Skjønnheten omgir oss. Beech lærer oss å godta at vi er forskjellige og har ulike måter å takle livet på.
 
Prinsipp:
·        Medfølelse
·        Toleranse
·        Storsinn – hjelper fram det beste i andre
·        Presisjon
 
Problem:
·        Dømmende, smålig, hard, intolerent
·        Misfornøyd, kritisk, arrogant
·        Hakker på småting
 
I Beech ligger en medfølelse som har sett verdens usminkede realiteter i øynene og tilgir alle ufullkommenheter. Beech formidler også veiledning og skjelneevne. Beech gir klarsyn båret av romslighet og mild humor. Beechtypen er en naturlig perfeksjonist, som sjelelig søker fullkommenhet og har vansker med å tolerere det som ikke er perfekt. I dette ligger sannhetskjærlighet og en idealisme som hele tiden ser både det verden burde være, og det verden er. Dette spenningsfeltet er vanskelig å bære. Beech har et uvanlig skarpt sanseapparat, stor grad av indre klarhet og årvåkenhet – og er i stor grad utlevert til denne våkenheten. Den eneste fluktmuligheten Beech reelt sett har, er ”opp i hodet”; å bli overanalytisk, kritisk og dømmende. Når Beech klarer å romme spenningsfeltet mellom det fullkomne og det ufullkomne, mellom ideal og virkelighet, blir resultatet overbærenhet og storsinn. Kanskje er det bare hjertet som kan romme spenningen mellom det verden kan være, og det den er. Når Beechtypen fungerer med et åpent hjerte, har vi den fødte diagnostiker, som med røntgenblikk kan se alle detaljer og hvordan de passer inn i en sammenheng. Ut fra dette kan Beech være en veileder for andre, med en vurderingsevne som har sett det presise bildet og kan trekke de riktige konklusjonene; en som kan se den andres svakheter uten å dømme, men kan sette dem inn i riktig perspektiv og hjelpe den andre med å finne veien videre. En harmonisk Beech klarer det samme med seg selv; å se sine svakheter tydelig, med humor – og kan slappe av overfor sine egne og andres ufullkommenheter.
 
Symptomer og sykdomstendenser
 
Beechtypen kan ofte kjennes igjen på en karakteristisk stramhet i kjevepartiet, et slags kjevespenningssyndrom. Spenningstilstander overalt i kroppen vil lett oppstå, særlig i skuldre og nakke, med spenningshodepine til følge. DE som ikke får uttrykt seg fritt og utviklet sin indre autoritet, vil lett få fibromyalgi og andre kroniske smertesyndromer. Hos de fleste er sensitiviteten i nervesystemet ”holdt inne”, med ”manglende utlading”. Dette kan disponere dem for astma og allergiske reaksjoner. I enkelte tilfeller kan den manglende evnen til å forløse emosjonene gi seg utrykk i impotens eller nedsatt libido. Psykologisk sett disponerer Beech for alle slags nevroser: Den oppdemmende trangen til spesifisitet og presisjon kan søke utløp i tvangshandlinger som vaskemani.
 
Psykiatrisk sykdomstendens
 
Tvangsnevrose


4.       Centaury – Stortusengyllen
 
 
Centaury - StortusengyllenJomfruen, menneskelig dørmatte – det er viktig å skape balanse mellom våre egne og andre behov
 
Bruk
Ved overdreven trang til å behage. Centaury – typer kan bli dørmatter. Deres ønske om å hjelpe andre er så sterk at det undergraver individualiteten deres, og de kan bli tjenere snarere enn hjelpere, og livet blir et slit og en martyrtilværelse.
 
Nøkkelbegrep
Tjeneste i videste forstand. Centaury bidrar til å balansere vårt behov for å hjelpe fordi middelet hjelper oss til å sette mer pris på oss selv og føle ansvar for vår egen livsvei. Det hjelper oss til å si ja eller nei fra hjertet. 5.       Cerato – Cerato
 
Cerato - Cerato
 
Mangler troen på egne avgjørelser, tror at andre vet bedre – Cerato hjelper mennesker som ikke kan ta egne avgjørelser
 
Bruk
Ved manglende tillit til vår egen dømmekraft. Cerato typer mangler tiltro til sin egen dømmekraft og søker alltid bifall fra andre
 
Nøkkelbegrep
Styrken ved indre visshet. Cerato lærer oss å lytte til råd fra vårt indre og styrker tiltroen til oss selv. Å følge vår livsvei selv om den er annerledes enn andres. Likevektige Cerato – typer kan være svært kloke.

 
 6.       Cherry Plum – Kirsebærplomme
 
Cherry Plum - Kirsebærplomme
                                                   
Er i blandingen    Rescue Remedy
 
Redd for å miste forstanden – En fjellklatrer slipper taket med hendene for å komme seg videre
 
Bruk
Mot angst for å miste kontrollen. Man kan ha selvmordstanker eller være destruktiv. Kaoset kan oppstå i en tid med følelsemessige eller fysiske forandringer. Dr. Bach; ”Mot redsel for at sinnet skal bli overanstrengt, eller for at man skal miste vettet, for å gjøre ting man er redd for og gruer seg til. Man ønsker ikke å gjøre dem og vet at det er galt, men tankene og trangen til å gjøre dem dukker bare opp”.
 
Nøkkelbegrep
Gi slipp. Cherry Plum gjør det mulig å gi slipp uten angst for at dette betyr å miste kontrollen, så sinnet får rom til å bevege seg videre. Akkurat som en fjellklatrer må vi slippe taket med hendene for å komme oss videre og fortsette klatringen.
 
Prinsipp:
·        Sinnsro
·        Åpenhet
·        Avspenning, avslappet holdning
·        Integrering
·        Evne til å romme
 
Problem:
·        Tvang; undertrykking av kraftige emosjoner
·        Desperasjon; indre høyspenning
·        Frykt for å miste forstanden; tvangshandlinger
 
Overalt der det finnes konflikt mellom streng selvkontroll og kraftige emosjoner og drifter som sprenger på, gir Cherry Plum et stort rom der de stridende deler kan sameksistere. Cherry Plum hjelper oss til å utjevne forskjeller, løse opp konflikter og kunne romme forskjellige og motstridende impulser. Dr. Bach la vekt på at Cherry Plum kan hjelpe oss til å korrigere vrangforestillinger, feilslutninger og ufruktbare tanker. Cherry Plum bidrar til å gi mental styrke, et realistisk selvbilde og større tillit til livet.
 
Symptomer og sykdomstendenser
 
·        Redsel for forestående nervesammenbrudd
·        Frykt for å miste forstanden
·        Engstelig for å bli mentalt syk (gal)
·        Nedsatt mental og emosjonell selvkontroll
·        Påtrengende skrekkbilder i tankelivet
·        Psykisk og fysisk spenningstilstand
·        Følelse av desperasjon
·        Selvmordstanker
·        Manglende selvbeherskelse
·        Overdrevent pratsom
·        Redsel for å bli drevet til overgrep mot andre
·        Indre impulser til tvangshandlinger 7.       Chestnut Bud – Hestekastanjeknopp
 
Chestnut Bud - Hestekastanjeknopp
 
Lærer seint. Gjør samme feil om og om igjen.
 
Bruk
For dem som seint lærer av erfaring. Chestnut Bud er for mennesker som sitter fast i det samme, tilbakevendende mønster og som dessverre ikke later til å lære av tidligere erfaringer. Mennesker som er ”født på ny hver dag”.
Nøkkelbegrep
Livet er vidtskuende. Livets lekse læres ikke intellektuelt, men må integreres med handling. Hvis det samme mønsteret stadig gjentar seg, sitter vi fast i det øyeblikkets energi. Chestnut Bud hjelper oss til å bevege oss inn i nåtiden, så vi kan skue med større objektivitet og lære av livets erfaringer.
 
Prinsipp:
·        Læring
·        Materialisering
·        Modning
 
 Problem:
·        Overivrig
·        Vansker med å lære av sine feil
·        Sviktende observasjonsevne
·        Forstår ikke forholdet mellom årsak og virkning, mellom indre og ytre virkelighet
 
Der Chestnut Bud forekommer, finner vi iver, handlekraft, et ønske om å oppleve, geskjeftighet – det er karakteristisk at prosjekter blir satt i gang og ikke gjennomført. Det ligger en positiv iver, entusiasme og livslyst i denne trangen. Samtidig er den naiv og har ikke lært verden å kjenne. Chestnut Bud fornyer og gir liv.
 
Symptomer og sykdomstendenser
 
·        Sviktende observasjonsevne
·        Uoppmerksom
·        Gjentar samme feil gang på gang
·        Langsom innlæringsevne
·        Likegyldig, glemsk
·        Tanken befinner seg i fremtiden, manglende interesse for nuet
·        Stress, utålmodighet
·        Uønskede tanker som en ikke kan stoppe, pannehodepine
 
8.       Chicory – Sikori
 
Chicory - Sikori
 
Selvopptatt, herskesyk og selvmedlidende. Store egoister som trenger andres oppmerksomhet for å trives – Man bør elske uten tanke på å få noe til gjengjeld.
 
Bruk
For dem som ser forretningsmessig på kjærligheten og gir kjærlighet bare for å få det tilbake. Chicory – typer duller med dem de er glad i. De stiller sin kjærlighet og omsorg til skue, selv på melodramatisk vis, men føler at de ikke får nok kjærlighet tilbake.
 
Nøkkelbegrep
Kjærlighet som er fri for forpliktelser, som er en universell kraft. Å gi fritt uten tanke på å få noe tilbake.
 
Prinsipp:
 
·        Moderlighet
·        Offervilje
·        Kjærlighet
·        Uselviskhet
 
Problem:
 
·        Egoisme, selvhenføring
·        Selvmedlidenhet, manipulering med emosjoner
·        Herskesyke
 
På mange måter er Chicory et direkte uttrykk for det livgivende morsprinsippet.. Morsinstinktet forvalter beskyttelse, næring og evnen til å hegne om de andre, så de får vokse fram.
 
Symptomer og sykdomstendenser
 
Chicory har ofte en frodig kropp, med tendens til overvekt. Vevspalpasjon kan vise økt vevsspenning og stuvning. De bygger opp mye ”energi” fra underlivet, og når denne stues opp, vil de lett få menstruasjons - og blødningsforstyrrelser, endometriose, underlivsinfeksjoner. De er også utsatt for åreknuter, lymfeødem og andre former for stuvning: I eldre år kan de få hjertesvikt, hypertensjon og kroniske smerter, og tendensen til ”holing av energi i solar plexus” kan også gi kroniske smerter. En del Chicorytyper plages av migrene, andre får gallestein, i det hele tatt kan vi nevne hele det ”hypersensitive” spektrum av lidelser. Psykologisk sett har de tendens til sjalusi, som forstrekes av vansker med å tilgi og legge ting bak seg. De føler seg lett krenket, og denne mangelen på evne til å ”leve og la leve”, en tendens til å holde fast i virkelige og innbilte fornærmelser, kan før til en oppbygging av spenninger som etter hvert kan gi hypokondri.
 
Psykiatrisk sykdomstendens
 
Hysteri (konversjonsnevrose)
 
9.      Clematis –TyskKlematis     
 
Clematis - Tysk                                                        
Er i blandingen Rescue Remedy
 
Uoppmerksom, likegyldig og distré. Dagdrømmer. Sover mye. Clematis hjelper dagdrømmere til å virkeliggjøre drømmene.
 
Bruk
For dem som dagdrømmer og ikke helt er våkne. Av og til dagdrømmer eller fantaserer de om en utopisk fremtid. Clematis – typer fortrekker å leve i sin egen fantasi i isteden for å takle hverdagen her og nå. Virkelighetsfjerne og upraktiske mennesker som av og til er bleke og mangler livskraft og ærgjerrighet. De er følsomme og trenger av og til svært mye søvn.
Nøkkelbegrep
Å være våken og tilstede her og nå. Gir klarhet og konsentrasjon. De positive Clematis – typene kaster glans over hverdagen og kan arbeide her og nå for å få drømmer til å gå i oppfyllelse
 


10.    Crab Apple – Dvergsøteeple
 
Crab Apple - Dvergsøteple
 
Føler seg uren og ekkel. Støv på hjernen – Crab Apple er et effektivt rensemiddel på alle plan
 
Bruk
Når man har avsky for seg selv og føler seg ekkel. Crab Apple renser kropp og sinn. For mennesker som har behov for å bli renset eller avgiftet. De som skammer seg over noe de har gjort.
 
Nøkkelbegrep
Rengjøring og renselse. Dette middelet er et rensemiddel på alle plan – fysisk, følelsesmessig og åndelig. Det kan tilrettes badevannet eller hudkremer.
 
 

11.    Elm – Alm
 
Elm - Alm
 
En forbigående følelse av stort ansvar. Elm – typene er flinke i jobben og stolte av sitt kall
 
Bruk
Ved en midlertidig følelse av utilstrekkelighet. Elm – typene er flinke i jobben og stolte av seg selv og sitt kall. De driver kanskje med noe som er betydningsfullt og til gode for menneskeheten. De tar på seg mye ansvar, og til tider kan dette bli altfor mye for dem. Elm er for korte, usikre øyeblikk med fortvilelse og manglende selvtillit, når oppgaven virker for stor.
 
Nøkkelbegrep
Avbalansert ansvarsfølelse. Elm hjelper oss til å finne styrken til å balansere idealisme og ansvarsfølelse med den praktiske virkeligheten, så vi ikke streber etter å bære verden på våre skuldre, og kan gå løs på oppgavene våre med fornyet selvtillit.
 
 
12.    Star of Bethlehem – Fuglestjerne                                                 

Star of Bethlehem - Fuglestjerne
Er i blandingen Rescue Remedy

Sjokkmiddel etter en ulykke, skrekkopplevelse, dårlige nyheter. Ikke mottagelig for trøst
 
Bruk
Er med i Rescue Remedy for å hjelpe på virkningene av sjokk: Sjokket etter dårlige nyheter, tap, en ulykke – ja selv etter å ha blitt født. Sjokkbølgene går utover og påvirker hver celle i kroppen. Det trengs tid før tingene roer seg igjen, men av og til kan traumet vøre så voldsomt at virkningene gir gjenklang flere år senere.
 
Nøkkelbegrep
Fred og velbefinnende. Sjokkvirkningene må erkjennes fullt og helt og ikke bagatelliseres. Star of Bethlehem hjelper oss til å erkjenne og frigjøre resterende blokkeringer, så kropp og sinn kan finne fred og velbefinnende.
 
 
 13.    Gentian – Bittersøte
 
Gentian - Bittersøte
 Svangerskapsdepresjon, depresjoner i overgangsalderen, og i midtlivskriser – Gentian hjelper mennesker til å godta at de taper
 
Bruk
Når omstendighetene har ført til fortvilelse og nedtrykthet. Gentian – typene mister lett motet. Når alt går bra, er de fornøyd, men de gir lett opp ved første motbør. De mangler mot og tæl.
 
Nøkkelbegrep
For å forstå at livet ikke er noen konkurranse, og at det ikke er noe som heter å tape når vi gjør vårt beste. Gentian hjelper oss til å fatte mot og prøve på nytt.
 
Prinsipp:
       Tro
      Innsikt
      Ettergivenhet, tilpasningsevne
 
Problem:
·        Skuffelse ved tilbakeslag, reaktiv depresjon
·        Pessimisme, negativ holdning, svartsyn
 
Hva får oss til å tro på noe å ønske å bringe det ut i verden? Gentians vilje er fast, men rommer samtidig vantro, tvil, skuffelse, evnen til å lytte til motforestillinger – og kunne gi etter og ta korreksjon når dette er påkrevet. Gentian er bærer av det bibelske hjertesukket: ”Jeg tror, Herre, hjelp min vantro!”. Gentian kan virke uanselig, men gir en seighet og evne til aldri å gi opp, så lenge en har målet for øyet.
Gentians vilje er forfinet og litt skjør, eller gebrekkelig. De har både vilje og mot – men de søker ikke å prege eller å byde omverdenen. Gentian spørsmål til verden er: Er det plass til meg? Er det rom for meg?
 
Symptomer og sykdomstendenser
 
·        Depresjon av kjent årsak
·        Tvil på egne evner (”Jeg kommer sikkert til å mislykkes”).
·        Mangel på tiltro, optimisme og evne til å trøste seg selv
·        Mismot grunnet usikkerhet
·        Gir lett opp ved den minste motgang
·        Melankolsk sinnsstemning
·        Negative holdninger, skepsis
·        Pessimistisk livsperspektiv
·        Påvirker andre med sin negativitet
·        Allmen skeptisk holdning, med pessimistisk tankemønster som er vanskelig å bryte
 
         Psykiatrisk sykdomstendens
 
·        Depresjon (reaktiv type)


 14.    Gorse – Gulltorn 
 
Gorse - Gulltorn
Håpløshet og fortvilelse, kan brukes ved kroniske, ondartede sykdommer, hvor fortvilelsen har tatt overhånd. – Gorse gir styrke og hjelp til å åpne for mulighetene.
 
Bruk
Mot sterk fortvilelse. Gorse – typene søker kanskje hjelp for å glede andre, men innerst inne tror de ikke at noe kan gjøres for dem. De har mistet motet til å kjempe, kanskje på grunn av en hendelse eller langvarig sykdom eller angst. De sitter fast i negative omstendigheter.
 
Nøkkelbegrep
Positive muligheter. Gorse bidrar til å åpne for muligheten og gir en mot til å se dem i øynene.
 
Prinsipp:
·        Håp
·        Forsoning (med skjebnen)
·        Indre styrke
 
Problem:
·        Håpløshet, stille fortvilelse
·        Ytre medgjørlighet, indre resignasjon og oppgitthet
 
Gorse er kanskje det fremste midlet mot håpløshet. Denne impulsen aktiverer livsvilje og bygger opp håp og livsmot i situasjoner der ytre skuffelser har tendens til å knekke troen på at situasjonen kan forandre seg. Gorse helbreder den indre viljen og gir mot og kraft til å møte hver ny dag, spesielt i situasjoner med sykdom og lidelse.. Gorse er middelet for den kroniske lidelsen, og gir støtte til at lidelsen foredles til visdom og bærekraft.
 
Symptomer og sykdomstendenser
 
  • Oppgitthet, håpløshet (det er ingen vits i å prøve)
  • Pessimistiske forventninger grunnet tidligere negative opplevelser
  • Resignasjon, apati, melankoli
  • Følelsen av uskyldig å ha blitt dømt til et liv i lidelse
  • Gir opp før motgangen kommer
  • Psykosomatiske symptomer
  • ”later som” for å gjøre andre til lags
  • Kronisk depresjon
  • Kroppslig sløvhet, uvirksomhet, ringer under øynene, livløst ansiktsuttrykk, sitter og stirrer.
 
15.    Heather – Røsslyng
 
Heather - Røsslyng
 Selvopptatt og snakkesalig. Meg og mitt – Heather – typene forteller om sine problemer til alle de møter
 
Bruk
For mennesker som er oppslukt av seg selv, dårlige til å lytte og ikke liker de å være alene. De er redde for ensomhet, og derfor forteller de alle de møter om problemene sine i et forsøk på  holde på tilhørerne.
 
 
Nøkkelbegrep
Uselviskhet og evnen til å dele med andre. Heather hjelper oss til å ha omsorg for oss selv uten å bli besatt av egne behov. Vi blir i stand til å oppleve den omfattende kjærligheten og omsorgen som kommer når vi har omtenksomhet for andre og deler med dem.
 
Prinsipp:
 
·        Kommunikasjon, uttrykk; ekspressivitet
·        Åpenhet
·        Innlevelsesevne; beredt til å hjelpe
·        Optimisme
 
Problem:
 
·        Selvopptatt
·        Snakkesalig
·        Ikke-lyttende
·        Invaderende; det trengende barn
 
Heather bærer evnen til å bringe glans inn i hverdagens slit, lage fest og moro av ingenting, koke suppe på en spiker – og nyte den. Heather  er det middelet som bærer drømmen i livet og bære den inn i virkeligheten. Heather bærer barnet i seg og med seg, nesten uansett hvilke krav og slag tilværelsen bringer.
 
Symptomer og sykdomstendenser
 
·        Selvsentrert
·        Kretser om sine problemer og sykdommer, styrer samtalen over til å handle om dem    selv
·        Suger krefter av andre gjennom stadig snakk, av og til ”tomprat”
·        Frykt for ensomhet, står nærmere andre og berører mer enn det som er naturlig
·        Kan bli hypokonder eller bli syk for å få oppmerksomhet
 


16.    Holly – Kristtorn
 
Holly - Kristorn
Misunnelse, sjalusi, mistenksomhet, hat – Holly gjør det mulig for oss å gi uttykk for kjærligheten
 
Bruk
For dem som er plaget av hat, misunnelse, sjalusi, mistenksomhet og hevngjerrighet. Holly – typen har intense følelser, men den frie flyten av kjærlighet er blokkert eller uttykkes på negativt vis.
 
Nøkkelbegrep
Betingelsesløs hengivenhet og kjærlighet. Holly gjør det mulig å erkjenne at i disse følelsene er det negative uttykket for vår omsorgfulle samhandling med andre. Middelet gir oss styrke til å åpne vårt hjerte, så kjærligheten kan strømme fritt, og gi uttykk for den positive siden av følelsene.
 


17.    Honeysuckle – Kaprifol
 
Honeysuckle - Kaprifol
 Lever i fortiden – Honeysuckle er for dem som dveler for mye ved fortiden
 
Bruk
For dem som dveler for mye ved gode minner fra fortiden og som ikke forventer å oppleve en slik lykke igjen. For nostalgi, en fjern følelse av anger eller tap, ofte med et anstrøk av pessimisme.
 
Nøkkelbegrep
Å være fullt og helt tilstede. Honeysuckle integrerer gamle opplevelser. Middelet hjelper oss til å forstå at fortiden er et fundament for nåtiden, og gir styrke til å møte utfordringene her og nå.
 
 

18.    Hornbeam – Agnbøk
 
 
Hornbeam - Agnbøk
Ligner på Olive men er mer utslitt av jobb og plikter – Hornbeam – typer lider av følelsen av ”blåmandag”
 
Bruk
For dem som føler at de ikke har nok styrke til å oppfylle hverdagens krav, som lider av en følelse av ”blåmandag”. Denne følelsen kommer ofte av kjedsomhet eller misnøye med arbeidet de utfører og dukker typisk nok opp før de har begynt på oppgaven. De mangler styrke til å takle det verdslige og rutinemessige ved livet.
 
Nøkkelbegrep
Styrke til å utføre hverdagspliktene. Hvis den svakheten som er karakteristisk for Hornbeam – typen dukker jevnlig opp, kan vedkommende slite seg ut ved å velge feil retning, og andre midler er da kanskje nødvendige.
 
19.    Impatiens –Springfrø    
 
Impatiens - Springfrø                                                          
Er i blandingen Rescue Remedy
 
Utålmodig, irritabel, nervøs – Impatiens er for travle mennesker som blir irritert hvis de forsinkes av for eksempel menneskemengder eller køer
 
Bruk
For dem som tenker og handler raskt og som alltid er på farten. De vet hva de vil, og vil at alt skal bli gjort raskt. De blir irritable når de støter på hindringer, nøling og utsettelser, blir utålmodige og klandrer andre. De kan støte fra seg mennesker fordi de er bryske og viser lite medfølelse.
 
Nøkkelbegrep
Tålmodighet. Man godtar livets naturlige tempo fremfor å haste av sted på utsiden av det. Impatiens er dyktig og besluttsom og får tingene gjort.
 

20.    Larch – Lerk

 
Larch - Lerk
Mangel på selvtillit og mindreverdskomplekser – Larch hjelper oss til å få mest mulig ut av livet
 
Bruk
For dem som mangler selvtillit og er redde for å mislykkes. De som føler at de ikke er like dyktige som de andre. Til tider kan den manglende selvtilliten lamme dem helt, og de orker ikke engang å prøve. De tror ikke at de er i stand til å lykkes
 
Nøkkelbegrep
Selvtillit. Det fins ikke noe sånt som suksess eller fiasko her i livet, kun erfaring. Hver ny dag viser hvordan vi lykkes med selvoppholdesesevnen. Lerk hjelper oss til å sette pris på oss selv og vårt personlige bidrag til den store livsveven. Middelet gir oss mot til å kaste oss ut i livet og få mest mulig ut av det.
 
 21.    Mimulus – Gjøglerblomst

Mimulus - Gjøglerblomst
Sjenert, frykt, angst. Redd for å bli syk. Redd tordenvær, insekter, dyr. Lampefeber – Mimulus befrir oss for angst
 
Bruk
Ved angst som man kjenner årsaken til, for kjente eller verdslige ting. Mimulus bør tas mot hverdagsangsten for smerter, ulykker, fattigdom, å være alene og uhell. Angsten dominerer reaksjonene våre og får oss enten til å handle for raskt, eller gjør at vi stivner og ikke får gjort noe som helst.
 
 
 
22.    Mustard – Åkersennep
  
 
Mustard - Åkersennep
Depresjon hvor alt er svart. Kommer plutselig og forsvinner plutselig – Dette middelet bidrar til å fjerne de mørke skyene når man er nedtrykt
 
Bruk
Mot de mørke og dystre skyer eller nedtrykthet som kommer ingenstedsfra og stenger for solen. Det finns kanskje ingen årsak til følelsene, og de kan forsvinne like fort som de kom. Under en mørk sky er det vanskelig å finne glede eller håp.
 
Nøkkelbegrep
Håp. Alle skyer drar forbi. Åkersennep gjør oss lettere til sinns og gir oss tiltro og håp så vi orker å fortsette. Selv om disse anfallene tilsynelatende kommer ingenstedsfra, kommer de ikke uten grunn, men for å fylle et tomrom i sjelen. Dette kan foregå på et dypt og ubevisst plan, og andre midler må kanskje til for å understøtte vedkommendes innerste vesen.
 
 23.    Oak – Sommereik


Oak - Sommereik
Bruk
Oak – typene er sterke og modige kampnaturer. De kjemper seg gjennom hendelser og fysiske sykdommer selv når det ikke fins håp, og klandrer seg selv når det ikke skjer noen forandring. Styrken kan få dem til å slite seg ut fordi de strekker seg lenger enn de kan makte.
 
Nøkkelbegrep
Fleksibilitet. Styrke er en dyd, men det er ingen vits i å prøve å rikke på noe som ikke kan flyttes. Oak hjelper oss til å overgi oss og godta at det fins mange ulike måter å leve på. Middelet gir oss en indre styrke som gjør at vi kan flyte med strømmen eller trekke oss tilbake og møte det ukjente i andre retninger, å dele ansvaret med andre og å godta annerledes eller vanskelige svar
 
 24.    Olive – Oliven

Olive - Oliven
Totalt utmattet fysisk og psykisk. Styrker etter sykdom. – Olive hjelper mennesker til å slappe av og skaper ny energi
 
Bruk
Ved ekstrem utmattelse, psykisk, fysisk eller åndelig. Mennesker som trenger Olive, er fullstendig utmattet på ethvert vis. Livet er hardt og uten gleder. De føler at de ikke eier styrke lenger, og til tider vet de knapt hvordan de klarer å holde det gående. De er kanskje avhengig av hjelp fra andre.
 
Nøkkelbegrep
Fornyelse og regenerering. Olive hjelper mennesker til å slappe av og koble av, så de enkle tingene her i livet – et varmt bad, en tur i solen, å betrakte barn eller være sammen med venner – kan skape ny energi. Har man det, er fornyelse mulig.
 
Prinsipp:
 
·        Fred, harmoni
·        Regenerasjon, ro
·        Gjenopprettet likevekt
 
Problem:
 
·        Total utmattelse. Fysisk og psykisk
·        Overanstrengelse, flatt batteri, tømte reservelagre
 
Oliventreet har, ifølge mytologi og folketro, hatt evnen til å gi nytt liv. Parallelt med dette gir blomsterremediet Olive nye krefter og mulighet til å ”bygge seg opp fra grunnen av”, spesielt der kreftene er blitt tømt ut på alle plan gjennom lengre tids overbelastning. Olive hjelper til med å gjenopprette indre ro og harmoni. Det virker som om Olive hjelper de forskjellige sprikende delene til å finne sammen til et hele. Dette innebærer også større oversikt, en sinnsro som gjør det lettere å få overskudd til å sette inn de riktige tiltakene for å snu en ond sirkel.
 
Symptomer og sykdomstendenser
 
·        Utmattelse, ofte på grunn av langvarig belastning eller krise (dødsfall, skilsmisse og andre ekstreme påkjenninger)
·        Utslukket livsglede og vitalitet
·        Forekommer ofte sammen med biologiske forstyrrelser, som revmatisme og immunologiske problemer, forstyrrelser i tarmfunksjonen, funksjonsforstyrrelser i utreningsorganene nyre og lever, forstyrrelser i syre/base-balansen.
 
Psykiatrisk sykdomstendens
 
·        Alle psykiske lidelser der kronisk utmattelse fører til sammenbrudd på grunn av redusert motstandskraft. Organismens selvregulerende evne, som beskytter mot fysisk og psykisk sykdom, er brutt ned.
 
 25.    Pine – Furu

Pine - Furu
Skyldfølelse, selvbebreidelse og liten selvtillit. Unnskyld at jeg er til.
 
Bruk
Pine er et helt spesifikt middel for dem som klandrer seg selv og har skyldfølelse. Selv når de er fremgangsrike, er de aldri tilfreds og føler alltid at de kunne gjort det bedre.
 
Nøkkelbegrep
Hensiktsmessig reaksjon og ansvarlighet. Pine – typer belemrer seg selv med plikter og et personlig ansvar for verden. Pine hjelper oss til å forstå at ”ansvarlighet” er evnen til å reagere. Hvis vi reagerer oppriktig og fritt, fins det ingen grunn til selvbebreidelser.
 
 
 26.    Red Chestnut – Rød hestekastanje

Red Chestnut - Rød Hestekastanje
Bruk
Middelet er for dem som er redde og bekymret for andre. De bekymrer seg kanskje ikke om seg selv, men projiserer i stedet redselen over på dem de er glad i. De er ofte redde for at venner og slektninger skal bli utsatt for et uhell eller bli syke, og bekymrer seg stadig om deres ve og vel. Dette begrenser og hemmer både den lidende og dem vedkommende er glad i.
 
Nøkkelbegrep
Følsomhet for andre. Ethvert menneske har sine egne sterke og engstelige sider. Red Chestnut hjelper oss til å innse at redselen vi føler, er en projisering av vår egen angst. Den hjelper oss til å bli følsomme ovenfor de virkeloge bekymringene og engstelsene til dem vi er glad i, så vi kan støtte dem på en velegnet måte.
 
 27.    Rock Rose – Vanlig solrose 
 
Rock Rose - Vanlig Solrose                       
Er i blandingen Rescue Remedy
 
Panikkmiddel – Rock Rose bør tas for å overvinne redsel
 
Bruk
Rock Rose er en hovedbestanddel i Rescue Remedy. Den tas ved voldsom redsel, skrekk og panikk, i nødstilfeller og når man er i fare. Rock Rose – typene føler intens angst og panikk selv om vedkommende kanskje ikke vet hvorfor.
 
Nøkkelbegrep
Mot. Rock Rose gjør en rustet overfor fryktelige hendelser og gjør en i stand til å se bortgang og tap som en overgang – en del av det å vokse her i livet. Middelet kan virke beroligende og lindrende på mennesker som er utsatt for panikkanfall.
 
28.    Rock Water – Kildevann
 
Rock Water - Kildevann
Overdreven selvdisiplin og høye idealer. Fanatisme, selvfornektelse.
 
Bruk
Mennesker som er veldig strenge med seg selv, som utøver selvdisiplin og nekter seg alt som kan hindre dem i å nå sitt mål. De har høye idealer og er harde mot seg selv. Rock Water – typene vil ikke be andre om å gjøre noe som helst – de vil i stedet gjøre det selv og håpe at andre følger deres eksempel.
 
Nøkkelbegrep
Disiplin. Ekte selvdisiplin medfører ikke at man nekter seg ting. Det er bare nødvendig når vedkommende er trangsynt når det gjelder sitt mål, og ikke er i harmoni med tingenes naturlige orden.
 
Prinsipp:
 
·        Fordomsfri idealisme
·        Tilpasningsdyktighet
 
Problem:
 
·        Fanatisme, rigiditet; styrt av ideer og forestillinger
·        Heve seg over; skjult forakt
·        Negativ selvdisiplin
 
Symptomer og sykdomstendenser
 
De fleste av deres helseplager kommer ikke fra utskeielser, men fra tilstiving mentalt og fysisk – den mentale holdningen synes overordnet. Rock Water kan gå til fysioterapaut og bli knadd løs, bare for å være like stiv neste dag. De er sterkt utsatt for spenningshodepine, artrose.
 
29.    Scleranthus – Ettårig knavel
 
Scleranthus - Ettrig Knavel
 Skal skal ikke. Skifter mening ofte. Ber sjelden andre om råd. Vekslende humør. Vekten, skiftende symptomer. Scleranthus hjelper oss å finne stabilitet og balanse
 
Bruk
For dem som ikke klarer å bestemme seg og har det med å nøle, utsette ting og være usikre. Også mot forvirring. Scleranthus – typene holder vanligvis tett om sitt dilemma og snakker med andre om sine problemer.
 
Nøkkelbegrep
Stabilitet og balanse. Scleranthus hjelper oss å finne stabilitet, så vi lytter til vårt indre jeg og innordner våre følelsesmessige og intellektuelle ytterpunkter under avbalanserte og gjennomførte handlinger.
 
30.    Sweet Chestnut – Ekte kastanje
 
Sweet Chestnut - Ekte Kastanje
 Den dypeste fortvilelse, oppgitt, hjelpeløs og forlatt. Viser ikke andre hvordan de har det. Sweet Chestnut hjelper når folk har nådd sin grense.
 
Bruk
For de øyeblikkene noen mennesker opplever når de kvalene er så store at de virker uutholdelige. Når de ”ikke orker mer” og har nådd grensen for det de kan tåle, og føler at sinn eller kropp ikke makter mer.
 
Nøkkelbegrep
Håp. Sweet Chestnut – typer kan ofte strekke seg langt og har skjulte reserver. Sweet Chestnut bidrar til å åpne og tøye grensene og gir håpet tilbake.
 
 
31.    Vervain – Jernurt
 
Vervain - Jernurt
Ledertype som pådytter andre sine meninger om det meste – Vervain – typene kan være flotte lærere hvis de lærer seg å lytte.
 
Bruk
For dem som har fastlåste tanker og prinsipper som de mener er riktige. De er viljesterke og forandrer sjelden mening, men holder trassig fast på sitt der andre ville ha gitt seg. De er handlekraftige og ønsker å omvende alle omkring seg, ofte med glød og entusiasme. De tror at dette vil føre til harmoni og lykke, men det er utmattende å kjempe mot andres ønsker. Vervain – typene blir overbelastet av overdrevne anstrengelser.
 
Nøkkelbegrep
Vilje. Alle har vilje og et mål med det de gjør. Vervain – typene kan være dyktige lærere hvis de lærer seg å lytte og er lydhøre overfor andre.
 
32.    Vine – Vindrue
 
Vine - Vindrue
Dominerende maktsyk og ærgjerrig, hustyrann, diktator – Vine hjelper selvsikre, dyktige mennesker til ikke å overkjøre og dominerer andre
 
Bruk
Dyktige, selvsikre og fremgangrike mennesker som gjerne vil være kongen på haugen. De tror at de vet best, og at andre bør gjøre tingene på deres måte. De kan herse med og dominere folk, gjøre andre arbeidsudyktige og oppnå autoritet på bekostning av andre. De kan være hensynsløse og dominerende, og selv når de er syke, beordrer de omsorgpersonene rundt omkring.
 
Nøkkelbegrep
Makt og autoritet. Vine gjør det mulig for oss å ta et skritt tilbake og la andre vokse på sitt eget vis. Å respektere at ethvert menneske bestemmer over sitt eget indre liv og å godta deres personlige valg. Den positive Vine – typen er myndig og medfølende og til stor hjelp i et nødstilfelle.
 
 33.    Walnut – Valnøtt

Walnut - Valnøtt
Middel til dem som sliter med å bryte gamle bånd og komme seg videre i livet
 
Bruk
For mennesker som har behov for standhaftighet og beskyttelse mot krefter utenfra, som trenger å gå videre i livet og bryte bånd og gamle mønstre med både mennesker og ting. Walnut er nyttig for dem som står ovenfor en viktig beslutning eller forandring. F. eks. når barna flytter hjemmefra, overgangsalderen, ekteskap eller barnefødsel.
 
Nøkkelbegrep
Beskyttelse og tilfluktssted. Valnøtt gir beskyttelse, så man orker å bryte bånd som ikke er bra for en, og strebe etter personlig frihet. Middelet er også nyttig for dem som lar seg påvirke av andres entusiasme, selgeregenskaper og streke meninger.
 
34.    Water Violet – Vassfjær.
 
Water Violet - Vassfjær
Stolt, kjølig og reservert. Ensom. – Water Violet kan fremme kommunikasjonsevnene.
 
Bruk
For selvsikre mennesker med en reservert ”leve-og-la-leve” holdning. De er stille og rolige, er mye alene og holder andre på avstand. Når de er syke, holder de seg for seg selv og ønsker ikke å ”bry” folk rundt seg. I sin isolasjon kan de bli betraktet som reserverte og stolte, og de kan ha vanskeig for å ta kontakt med andre.
 
Nøkkelbegrep
Kommunikasjon og felleskap. Det er bra å meditere og være alene med sitt indre, men dette bør være utgangspunktet for å ta kontakt med andre. Ved å holde oss for oss selv går vi glipp av de fortrolige samtalene mennesker imellom. Middelet får oss til å innse at samspill med andre ikke er noe ”bry”, men et av privilegiene ved felleskap med andre
 
35.    White Chestnut
 
White Chestnut
Plagsomme tanker, tvangstanker. Tanker som surrer.
 
Bruk
Når sinnet er fullt av uønskede bekymringsfulle konflikter. Overaktiv og utmattende småprat kverner rundt i hodet i en sirkel som aldri opphører. For mennesker som ikke klarer å koble av. Søvnløshet grunnet bekymringer.
 
Nøkkelbegrep
Klart sinn og klarhet - White Chestnut hjelper oss til å glemme dagens bekymringer og finne fred og tilfredshet i oss selv
 
 
36.    Wild Oat – Bergfaks
 
Wild Oat - Bergfaks
Ubesluttsomhet som villgeita som ikke vet hvor den vil. Mange valg. Telenfulle men mangler mål i livet. Knytter seg ikke til noen mennesker. – Det er viktig å lytte til vårt indre og finne vårt kall.
 
Bruk
Evnerike mennesker som ønsker å gjøre noe viktig i livet, men ennå ikke har funnet sitt kall. De har kanskje flere valgmuligheter eller ser i mange retninger og arbeider hardt for å nå et mål, men er grunnleggende misfornøyde og frustrerte. De sprer seg i for mange retninger og trenger å vite hvilket mål de skal strebe etter her i livet.
 
Nøkkelbegrep
Mål og mening. Wild Oat hjelper oss til å kytte til vårt kall. Å innstille oss på vårt egentlige jeg og finne vårt virkelige mål. Wild Oat hjelper oss til å gi utrykk for dette og ta valg som gir likevekt mellom vårt indre og ytre kall, vår åndelighet og det å tjene til livets opphold
 
37.    Wild rose – Steinnype
 
Wild Rose - Steinnype
Oppgitt og apatisk, Wild Rose lærer øss å være tilstede i nuet og livet rundt oss. – Wild Rose er for mennesker som har resignert her i livet.
 
Bruk
Dr. Bach anbefaler Wild Rose for dem som resignerer overfor alt som skjer. De glir passivt gjennom livet og tar det som det er, Uten motivasjon eller forventninger. De er bare halvveis i live. ”Hva er vitsen?” sier de.
 
Nøkkelbegrep
Interesse og handling. Livet er fullt av farger og glede. Wild Rose hjelper oss til å forholde oss til alle sider av livet og til å ha innflytelse ved å skape vår egen unike og dynamiske virkelighet.
 
38.    Willow – Hengepil.
 
Willow - Hengepil
Bitterhet, selvmedlidenhet, legge skylden på andre. Krever masse oppmerksomhet – Willow hjelper oss til å se at vi skaper vår egen virkelighet.
 
Bruk
Mennesker som er bitre og har vondt for å godta urettferdighet. Livet har blitt en personlig prøvelse som de må holde ut, uten håp og lykke. De bebreider verden når ting går galt. ”Det er ikke rettferdig”, sier de og ligner et to år gammel barn. Med denne selvmedlidende holdningen ser de ikke at de skaper sine egne byrder.
 
Nøkkelbegrep
Willow hjelper oss til å se at vi skaper vår egen virkelighet ved å fokusere på ulike sider av livet. Willow kan også tas under kortvarig og forbigående forbitrelse.
 
 
39. Rescue Remedy
 
Emosjonelt sjokk eller ved andre sterkt ubehagelige situasjoner.
 
 Rock Rose  ,  Impatiens  ,  Star of Bethlehem  ,  Clematis  ,  Cherry Plum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint